wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

W ENEA Operator trwa pilotaż wykorzystania AI w procesie gromadzenia danych o sieci energetycznej

Program dotyczy linii napowietrznych średniego napięcia, a dane zbierane są z wykorzystaniem autonomicznych dronów, które wspomagają proces oględzin infrastruktury energetycznej. W ramach prac wykonywane są obloty inspekcyjne linii średniego napięcia.

W projekcie pilotażowym zastosowano specjalistyczny system informatyczny DRIM klasy IMS (Inspection Management System). Jego koncepcja opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych i wydajnych sieci neuronowych do automatycznej identyfikacji obiektów sieci energetycznej. Odbywa się to na podstawie m.in. zdjęć i danych z LIDAR-u, który wykorzystując system laserowego skanowania tworzy trójwymiarowy model obiektów.
Technologia sztucznej inteligencji wbudowana w system DRIM  pozwoli na weryfikację i aktualizację danych w systemie GIS (System Informacji Geograficznej), który służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych i ich prezentacji w formie graficznej. Rozwiązanie to wspiera proces tzw. paszportyzacji sieci oraz również automatyczną inwentaryzację rozbudowywanej sieci energetycznej. Paszportyzacja to szczegółowe ewidencjonowanie urządzeń i elementów tworzących sieć energetyczną i wprowadzanie ich do systemów informatycznych.
Sprawdzenie zaawansowanych technologii objętych pilotażem jest pierwszym krokiem w praktycznej weryfikacji ich przydatności oraz możliwości dalszego wykorzystania w codziennym procesie zarządzania majątkiem sieciowym w Enei Operator.
Pilotaż wykorzystuje w szerokim zakresie drony do gromadzenia danych. W wyniku działania systemu DRIM następuje przypisanie pozyskanych danych do konkretnych obiektów, konsolidacja danych, kontrola jakości materiałów z różnych źródeł oraz automatyczne generowanie paszportów i kart oględzin. Scentralizowana baza danych obiektów powstała w wyniku działania DRIM jako systemu klasy IMS, może być zintegrowana i wykorzystana przez system klasy GIS, co w efekcie pozwala na automatyzację przesyłania danych do tych systemów oraz automatyzację i standaryzację aktualizacji rejestrów paszportyzacyjnych.

Pilotaż potrwa do końca 2024 r. W ramach pierwszego etapu prac na terenie Rejonu Dystrybucji Świecie zostały wykonane obloty dwóch odcinków linii średniego napięcia o długości 100 km każdy. Na potrzeby „douczania” systemu w zakresie nowych atrybutów, wykonane zostały również obloty na odcinkach roboczych, o łącznej długości nie większej niż 600 km. Do końca kwietnia tego roku przeszkoleni pracownicy Enei Operator samodzielnie testowali system DRIM na innych odcinkach linii średniego napięcia.

(źródło: cire.pl)