wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

komitet automatyki elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM. Obrady otworzył prof. Eugeniusz Rosołowski, który przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP w upływającej kadencji 2018-2022. Przypomniał skład prezydium KAE SEP oraz skład zespołu ds. organizacji konferencji i seminariów. Działalność Komitetu w okresie sprawozdawczym koncentrowała się głównie na organizacji konferencji i seminariów tematycznych, doskonaleniu poziomu merytorycznego oraz utrzymaniu ciągłości i terminowości wydawania kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna na łamach miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne. Inicjowano i organizowano imprezy o charakterze okolicznościowym, sprzyjające integracji krajowego środowiska specjalistów automatyki zabezpieczeniowej.