wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wskazówki dla Autorów

Informacje wydawnicze i techniczne:

  • Każdy artykuł powinien zawierać: streszczenie, słowa kluczowe, podpisy do rysunków w jęz. polskim i angielskim, przetłumaczony na jęz. angielski tytuł artykułu,
  • artykuł powinien być zapisany w programie MS Word (czcionka Times New Roman 12 p., interlinia 1,5),
  • tabele – w wersji edytowalnej, należy ponumerować oraz każdą podpisać,
  • wzory – zapisane za pomocą MS Word Equation, w wersji edytowalnej,
  • literatura – należy stosować standardy edytorskie stylu Chicago oraz ułożyć alfabetycznie, PRZYKŁAD: [1] Ametani A., T. Kawamura. 2005. A Method of a Lightning Surge Analysis Recommended in Japan Using EMTP, IEEE Transactions on Power Delivery, 20, (2): 867-875.
  • stopka autorska – należy podać imiona i nazwiska wszystkich współautorów wraz z tytułami naukowymi oraz afiliacją, ORCID,
  • ghosthwriting i guest authorship – oświadczenie, że artykuł nie był wcześniej w całości lub w części publikowany w innym czasopiśmie ani przekazany do innej redakcji (druk oświadczenia autor/autorzy otrzymują w momencie przyjęcia artykułu do druku), redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, artykuł należy przesłać na adres: red.we@sigma-not.pl, każdy artykuł naukowy podlega procedurze recenzji,
  • wybrane artykuły mają nadany numer identyfikacyjny DOI (Digital Object ldentifier). Autorów artykułów publikowanych na łamach WE prosimy o zamieszczanie w wykazie literatury, oprócz pozycji literaturowej, dodatkowo numeru DOI, jeśli został nadany.

 

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach. Autor przesyłając do redakcji niezamówiony przez nią materiał, jednocześnie udziela Wydawnictwu SIGMA-NOT Sp. z o.o. nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do utworu. W przypadku publikacji zamawianych przez redakcję autor otrzymuje do podpisania umowę z Wydawnictwem  SIGMA-NOT o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy lub umowę licencyjną do wyboru autora.

Z chwilą przyjęcia artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo: redagowania, skracania tekstów i dokonywania streszczeń.

Za merytoryczną treść artykułów odpowiadają Autorzy.