wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

IEn Państwowym Instytutem Badawczym

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 listopada 2023 r. Instytutowi Energetyki nadano status Państwowego Instytutu Badawczego. Do zadań Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego oraz ochrony środowiska, wykonywanych w sposób ciągły, należy:

  • dostarczanie podstaw merytorycznych do prowadzenia procesu decyzyjnego w organach administracji państwowej, w tym zwłaszcza w obszarze prognozowania rozwoju elektroenergetyki w kraju i w ramach współpracy międzynarodowej,
  • działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego,
  • identyfikacja i zmniejszanie zagrożeń środowiska naturalnego związanych z działalnością elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu pracującego na rzecz sektora elektroenergetyki, a także logistyka związana z działalnością prowadzoną przez ten sektor z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych urządzeń,
  • monitoring i prognozowanie trwałości oraz niezawodności funkcjonowania urządzeń oraz systemu elektroenergetycznego, których awarie mogą stwarzać zagrożenie publiczne,
  • koordynacja strategicznych programów badawczych służących modernizacji infrastruktury energetycznej Polski w obszarze wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej,
  • realizacja prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych oraz wykonywanie analiz w zakresie rozwoju elektroenergetyki oraz wykorzystania nowych technologii w energetyce,
  • doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych.

– Dzisiaj dołączamy do elity polskich instytutów badawczych. To potwierdzenie pozycji i roli jaką Instytut Energetyki już od 70 lat odgrywa, działając na rzecz energetyki i powiązanych gałęzi gospodarki, w kraju i na świecie. Przed krajową energetyką w tej i kolejnych dekadach szereg wyzwań, a transformacja wymaga kompleksowych działań i zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jako PIB będziemy w te działania włączeni jeszcze mocniej, angażując nasze unikalne zasoby kadrowe, rozwijane w IEn technologie, doświadczenie, wiedzę ekspercką i infrastrukturę. Ta zmiana nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie nadzorującego nas Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w szczególności Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej – powiedział prof. Jakub Kupecki, dyrektor IEn.

Powołany uchwałą Rady Ministrów nr 815/53 z 2 listopada 1953 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa, Instytut Energetyki obok poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, wykonywania ekspertyz i świadczeń usług badawczych w obszarze energetyki, obejmuje zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, w tym dotyczące opracowywania i opiniowania standardów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego oraz zadania z zakresu monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne.  Zatrudniający ok. 400 osób Instytut Energetyki jest największym w Polsce ośrodkiem prowadzącym prace: badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe i eksperckie, wykonującym pomiary, badania, testy, opracowania i analizy w zakresie technologii generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii. Jest jedynym w Polsce ośrodkiem badawczym, mogącym pokryć swoimi działaniami tak szeroki zakres problematyki bezpieczeństwa energetycznego.

_________________________________________________

Kontakt:
Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
sekretariat@ien.com.pl
www.ien.com.pl