wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Resort rolnictwa chce ułatwić inwestycje w biogazownie rolnicze

Resort rolnictwa pracuje nad przepisami, które mają ułatwić przygotowanie i realizacje inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych – wynika z wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu. Założono, że projekt zostanie przyjęty przez rząd w I kw. tego roku. Jak wyjaśniono w wykazie, projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych będzie odpowiedzią na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Przewidziano wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym: w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. Kolejne z planowanych rozwiązań to ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Służyć ma temu określenie, że wymieniony w rozporządzeniu ministra rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra rolnictwa.

(źródło: cire.pl)