wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie

W dniu 20 maja 2022 r. w Domu Technika Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w pierwszym terminie, odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zgromadzenie otworzył prezes Oddziału kol. Jarosław Kantel powitaniem zaproszonych gości, delegatów, członków ustępującego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W WZDO Oddziału Olsztyńskiego SEP uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Woliński. Kol. Jarosław Kantel zaproponował, by przewodniczącym Zgromadzenia był kol. Jarosław Kukliński, a sekretarzem kol. Dariusz Stecki, co delegaci zaakceptowali jednogłośnie. Następnie przewodniczący zgromadzenia przedstawił regulamin i porządek zgromadzenia z proponowanymi zmianami, które zostały przegłosowane jednogłośnie przez delegatów. W kolejnym punkcie zgromadzenia zostały wybrane komisje: mandatowa, wyborcza, skrutacyjna oraz uchwał i wniosków. Po części roboczej zostały wręczone odznaczenia i medale przez kol. Krzysztofa Wolińskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego SEP oraz kol. Jarosława Kantela, prezesa Oddziału Olsztyńskiego SEP następującym kolegom: Srebrne Odznaki Honorowe SEP kol. Janowi Czacharowskiemu, kol. Tomaszowi Kosowskiemu, kol. Jerzemu Kucy, kol. Jarosławowi Pankowskiemu, kol. Michałowi Śmieja i kol. Waldemarowi Walińskiemu, Medal im. prof. Stanisława Fryzego przyznany przez prezesa SEP Zespołowi Szkół w Lubawie, który w imieniu Zespołu Szkół odebrał kol. Jarosław Pankowski, Medal z okazji 75-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP oraz list gratulacyjny z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin i 70-lecia członkostwa w SEP odebrał kol. Lech Perczyński, kol. Benedykt Rogala z okazji jubileuszu 84. rocznicy urodzin i 69-lecia przynależności do SEP otrzymał bukiet kwiatów wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności.